اساسنامه موسسه

باسمه تعالی

اساسنامه مؤسسه شفا

 

فصل اول - كليات و اهداف

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد موردنظر" موسسه غير دولتي حمایت از کارآفرینی و تربیت نیروی انسانی کارآمد شهید فریدون اختراعی(شفا)" است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار " موسسه" ناميده مي‌شود.  

ماده 2

نوع فعاليت: نوع فعاليت: كليه فعاليتهاي موسسه، غيرسياسي، غير انتفاعي و غيردولتي بوده ودرموضوع اجتماعي ،با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.

ماده 3

محدوده فعاليت موسسه بصورت فرا استاني و در سطح استان هاي تهران، قم است.

ماده 4

محل : محل : مركز اصلي موسسه در استان: تهران به نشاني : تهران - میدان توحید-اول ستارخان- کوثر یکم – بمبست خواجو پلاك 2- واحد یک واقع است و در صورت لزوم مي‌تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشورشعبه يا دفتر نمايندگي ايجاد نمايد.

ماده 5

تابعيت : موسسه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌دارند.

ماده 6

مدت فعاليت موسسه از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي‌باشد.

ماده 7 

دارايي اوليه موسسه اعم از منقول وغيرمنقول مبلغ1,000,000,000ريال مي‌باشد كه از سوي هيأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيارمؤسسه قرار گرفته است.

ماده 8 

هيأت موسس متشکل از اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده و بعد از تأسيس تحت عنوان موسسین، مسووليتي نخواهند داشت.

ماده 9

اهداف موسسه عبارتند از:

  •   بستر سازی مناسب جهت کارآفرینی وتولید در سطوح مختلف فردی، بنگاهی، محلی و منطقه ای 

  •   ایجاد زمینه های لازم جهت اشتغال جوانان جویای کار و تحصیل کرده و نیز انتقال تجربیات مدیریتی و تخصصی به آنان

  •    تلاش برای هدایت و پرورش نیروهای ماهر و خلاق و توسعه ساز در راستای دستیابی کشور به توسعه پایدار 

الف : كليات

کندی رشد عملی صنعت و توسعه و پیشرفت ایران ، علل مختلفی دارد. موسسین این موسسه با شناسایی بعضی از علل آن سعی دارند با اتکا به تجربیات خود ، سهمی هر چند کوچک ، در توسعه و پیشرفت ایران داشته باشند لذا این موسسه بر آن است با جذب و هدایت جوانان تحصیلکرده که به دلایل مختلف ، درحاشیه مانده اند ، زمینه عملی مناسبی برای رشد مهارت ها و توانایی های ایشان ایجاد نماید تا بدین طریق امکان کشف و بروز استعداد های واقعی این جوانان میسور گردد. بااین وصف این موسسه فراخور توانایی هاو ظرفیت هایی که در اختیار دارد، سعی خواهد نمود تا در صحنه کار و عمل ، تجربیات مهارتی و مدیریتی را در زمینه های مختلف به آنها منتقل نماید تا از این طریق علاوه بر فراهم شدن بسترهای لازم برای کارآفرینی،ان شاء ا... شرایط اشتغال جوانان تحصیل کرده و جویای کار تسهیل شود. 

ب : روش اجراي هدف

  •     جذب ، تربیت و رشد نیروهای کاردان و ماهر در صنعت و ایجاد اشتغال برای آنها 

  •     بالا بردن مهارت های فنی- مدیریتی ایشان و ایجاد بستر مناسب برای بروز خلاقیت و ابتکارشان با استفاده از ظرفیت های موجود در دفاتر فنی - مهندسی ،کارگاه هاو کارخانه های شرکت های گروه فرآیند 

  •     تربیت مدیران کارآمد در زمینه های مختلف صنعتی و افزایش توانمندیهای آنها با تکیه بر تجربیات موجود

 

فصل دوم - ساختار

ماده 10

اركان موسسه عبارتند از:

1.مجمع عمومي

2. هيأت مديره

 3 .بازرس

ماده 11 

وظايف مجمع عمومي مؤسسه

1.انجام اقدامات اوليه براي تاسيس مؤسسه ؛

2.تهيه و طرح اساسنامه و تصويب آن؛

3.انتخاب اعضاء هيأت امنا؛

4.انتخاب اولين مديران و بازرسان.

تبصره 1: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس در نوبت اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اكثريت لازم، در نوبت دوم با حضور يك سوم اعضاء ، رسميت خواهد يافت.

تبصره 2: تصميمات مجمع عمومي مؤسس با اكثريت دو سوم آراء حاضرين با تاييدمرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي مي‌شود.

ماده 12

مجمع عمومي عادي متشكل از اعضاي هيأت امنا به تعداد 21 نفر بوده وعاليترين مرجع تصميم گيري است که به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي‌شود.

ماده 13

چنانچه ادامه همكاري هر يك از اعضاء  هيأت امنا به علل فوت، عزل و يااستعفا غيرممكن شود، هيأت امنا شخص واجد شرايط و مورد اعتماد ديگري را با راي اكثريت نسبي اعضاء بعنوان عضو هيأت امنا انتخاب مي‌نمايد.

ماده 14

مجمع عمومي عادي هيأت امنا سالانه در آبان ماه تشكيل خواهد شد.جلسه با حضور نصف به علاوه يك  اعضاء  در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضاء  در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود.

تبصره1: اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به علاوه يك آراء حاضرين در جلسه رسمي مجمع مي‌باشد مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه بااكثريت نسبي خواهد بود. در صورتي كه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 (ده) روز تشكيل و با هر تعداد از اعضاي حاضر، جلسه رسميت خواهديافت.

تبصره2: مجمع عمومي هيأت امنا ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيأت مديره يا بازرس(ها) يا يك پنجم اعضاء هيأت امنا در صورتي كه هيأت مدیره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء  مبني بر تشكيل مجمع عمل ننمايد،تشكيل مي‌گردد.

تبصره 3: دعوت براي مجمع عمومي( عادي، عادي بطور فوق العاده، فوق العاده) از طريق ارسال دعوتنامه كتبي با پست سفارشي، فكس و يا ارسال پيامك حداقل 10روز و حداكثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع صورت مي‌پذيرد..

تبصره 4:روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي روزنامه جمهوری اسلامی مي باشد.

ماده 15

وظايف مجمع عمومي عادي امنا:

1.انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل)؛

2.استماع ورسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرسین؛

3.تعيين خط مشي كلي مؤسسه؛

4.بررسي وتصويب يا رد پيشنهادهاي هيأت مديره؛

5.تعيين عضوجانشين هيأت امنا؛

6.تصويب ترازنامه و بودجه مؤسسه؛

7.تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه‌ها؛

8.عزل اعضاي امنا، هيأت مديره و بازرسان.

ماده 16

مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:

1.با درخواست اكثريت اعضاي هيأت مديره يا بازرس؛

2.با درخواست يك پنجم اعضاي هیأت امنا.

تبصره  1: دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل 10(ده) روزقبل از تشكيل آن به اطلاع اعضأ امنا خواهد رسيد.

تبصره 2: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بار اول همان شرايط مجمع عمومي عادي مي‌باشد و در بار دوم با حضور بيش از يك سوم اعضاي امنا تشكيل مي‌گردد.

تبصره 3: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با تصويب دو سوم اعضاي حاضر درجلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17

وظايف مجمع عمومي فوق العاده:

1.تصويب تغييرات اساسنامه؛

2.بررسي وتصويب يا رد انحلال؛

3.تغيير درميزان سرمايه؛

4.انحلال قبل از موعد؛

5.هر گونه تغيير در ماهيت.

ماده 18

جلسات مجامع عمومي هیأت امنا توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس،يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.

تبصره 1: اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي، انتخاب خواهند شد.

تبصره 2: رئيس هيأت مديره، رئيس هيأت رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينكه موضوع عزل يا انتخاب هيأت مديره باشد.

ماده 19

هيأت مديره:

مؤسسه داراي هيأت مديره‌اي مركب از 5 نفر  عضو اصلي و2 نفر عضو علي البدل خواهد بود.

تبصره 1: جلسات هيأت مديره با حضور بيش از نصف  اعضاء  رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود.

تبصره 2: شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يك از اعضاء  بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا3 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

تبصره 3: دعوت از اعضاي هيأت مديره بايدحداقل7 روز قبل از تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام پذيرد.

ماده 20

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيأت مديره يا بازرس، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيأت مديره يا بازرسي، بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

در صورتيكه تعداد هيأت مديره يا بازرس به هر دليل كمتر از تعداداعضاء اصلي شود و ورود اعضاء علي البدل نيز موجب تكميل آن نشود مجمع عمومي حسب مورد به صورت عادي يا به صورت فوق العاده جهت تكميل تعداد باقيمانده  اعضاء  برگزارخواهد گرديد.

ماده 21

هيأت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه ، یک بارتشكيل مي‌گردد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشكيل جلسه فوق العاده بموجب آئين نامه داخلي است كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد.

ماده 22

اعضاي هيأت مديره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي‌دهنداز بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر منشی انتخاب خواهند نمود،حدود اختيارات آنها را اساسنامه يا آيين نامه‌اي كه به تصويب مجمع عمومي امنا خواهد رسيد مشخص مي‌نمايد.

تبصره 1: هيأت مديره در هر موقع مي‌تواند افراد فوق الذكر را از سمت هاي مذكور عزل كند.

تبصره 2: هيأت مديره در صورت لزوم مي تواند سمت هاي ديگري براي ساير اعضاء هيأت مديره تعريف نمايد.

 ماده 23

هيأت مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هيأت مديره  براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده همچنين هيأت مديره موظف است حداكثر 3 ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي امنا به منظور انتخابات هيأت مديره جديد دعوت نمايد. هيأت مديره قبل از درج آگهي موظف است دستور و زمان برگزاري مجمع را به تاييد مرجع صدور پروانه برساند وحداقل ده روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مراجع ذي ربط و ذي صلاح اعلام نمايد.

ماده 24

هيأت مديره نماينده قانوني مؤسسه بوده و وظايف و اختيارات آن درچارچوب اساسنامه به شرح ذيل مي باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حسابها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي،‌افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانونی، ‌تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني درمحاكم،تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش، مصالحه، ودر صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعماز حقوقي و يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيأت مديره واگذار گرديده. به طور كلي هيأت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد پس ازتصويب مجمع به نام مؤسسه انجام دهد.

تبصره 1: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم واقدام درباره آنها در صلاحيت خاص هيأت امنا است. هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي باشد.

تبصره 2: هيأت مديره درانجام معاملات و يا هزينه هاي جاري موسسه تا سقف مبلغ 500.000.000ريال نیاز به مجوز هیأت امناء ندارد.

ماده 25

مجمع عمومي عادي امنا، یک نفر را به عنوان بازرس اصلي و یک نفر رابه عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26

هيأت مديره از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت مدير عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي  وحق الزحمه او را تعيين مي نمايد.

تبصره: مدير عامل نمي تواند در عين حال رئيس هيأت مديره باشد مگر باتصويب سه چهارم آراء حاضرين اعضاي مجمع عمومي.

ماده 27

بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در موردعمليات مؤسسه انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و موردرسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي رابنمايد.

ماده 28

هيأت مديره، مديرعامل و بازرسان تا زمانيكه جانشين آنها ازسوي مجمع عمومي انتخاب نشده اند درمسئوليت خود باقي خواهند بود.

ماده 29

اشخاص ذيل نمي توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند :

1.كساني كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كلاً و يا بعضاً محروم شده باشند؛

2.مديران ومدير عامل؛

3.اقرباي سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

4.همسر اشخاص مذكور دربند 2؛

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده 30

وظايف بازرس به شرح ذيل است:

1.بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي هیأت امنا.

2.مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكردبراي اطلاع مجمع عمومي.

3.گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي هیأت امنا.

4.اظهار نظركتبي در باره صحت صورت دارايي، عملكرد  و مطالب و اطلاعاتي كه هيأت مديره و مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند.

5.ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرارداده است.

تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيأت مديره شركت نمايد.

ماده 31

مدير عامل بالاترين مقام اجرايي مؤسسه است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره و اساسنامه به وي تفويض مي گردد نماينده مؤسسه محسوب شده و ازطرف مؤسسه حق  امضاء دارد.

تبصره 1: عزل مدير عامل از اختيارات هيأت مديره مي باشد كه بايد مستند ومدلل باشد.

تبصره 2: اگرمدير عامل عضو هيأت مديره باشد دوره مديريت عاملي او از مدت عضويتش در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود، ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلا مانع مي باشد.

تبصره3: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدير عامل و یکی از اعضای هيأت مديره با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

ماده 32

مدير عامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليت هاي ذيل مي با شد:

1.نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.

2.استخدام وعزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويت هيأت مديره.

3.نگهداري دارايي، اموال، حسابها ، اسناد و دفاتر.

4.اعمال اختياراتي كه به صورت موردي يا مقطعي از جانب هيأت مديره به وي تفويض شده باشد.

5.ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش، بهبود، و هماهنگي در فعاليت هاي مؤسسه به هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي.

6.تهيه پيش نويس ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيأت مديره و ارسال به مجمع عمومي.

7.تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيأت مديره.

8.نظارت وايجاد هماهنگي در فعاليت شعب، نمايندگي ها و دفاتر.

9.پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذكر علل موجه براي تصويب به هيأت مديره.

10.انجام سايروظايف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مدير عامل محول شده يا بشود.

ماده 33

حقوق و مزاياي مدير عامل به وسيله هيأت مديره تعيين مي شود.

در صورتيكه مدير عامل از اعضاي هيأت مديره نباشد بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيأت مديره شركت نمايد.

ماده 34

مدت ماموريت مدير عامل از مدت ماموريت هيأت مديره تجاوز نخواهد كردو تغيير يا تجديد انتخاب او نيز بلامانع است به هر صورت مدير عامل در صورت انقضاء مدت ماموريت موظف است تا تعيين جاننشين وظايف محوله را انجام دهد.

فصل سوم: بودجه و موادمتفرقه

ماده 35

بودجه موسسه از طريق ذيل تامين مي شود :

الف) هديه،اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي.  

ب)وقف و حبس.  

پ) وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت ،اهداف و اساسنامه سازمان و اين آئين نامه.  

ماده 36

درآمد و هزينه هاي مؤسسه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن حداكثر تا دوماه پس از پايان هر سال مالي به مراجع ذيرط ارائه خواهد شد.

تبصره 1: هيأت مديره مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه هاي مؤسسه موجوداست در حساب مخصوصي به نام مؤسسه نزد يكي از بانكهاي رسمي ايران نگهداري نمايد.

تبصره 2: سال مالي مؤسسه منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان آبان ماه ختم مي شود  به استثناء  سال مالي اول كه از بدو تاسيس لغايت اسفند همان سال خواهد بود.

تبصره3: مكاتبات رسمي مؤسسه با امضاي مديرعامل صورت مي پذيرد.

تبصره 4: كليه مدارك ، پرونده ها و مكاتبات در دفتر مركزي نگه داري مي شود.

تبصره 5: مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.

ماده 37

هيأت مديره مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب مجمع عمومي رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشريفات اداري ثبت، به مرجع صدورپروانه اعلام نمايد.

ماده 38

هيأت مديره مكلف است محل مؤسسه و تغييرات بعدي آن را به مرجع صادركننده پروانه قعاليت اعلام نمايد.

ماده 39

مؤسسه داراي سربرگ، مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن باتصويب هيأت مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد. هيأت مديره مكلف است نمونه سربرگ،مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت و ثبت شركتها ارسال نمايد.

تبصره : هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر وآرم مسئوليت قانوني دارد.

ماده 40

انحلال : در صورت انحلال موسسه مجمع عمومي فوق العاده حداقل 3 نفررا بعنوان هيأت تصفيه انتخاب و اين هيأت موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها وتصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم اعم از منقول و غيرمنقول دارايي مؤسسه را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برساند. هيأت مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد.

تبصره 1: مجمع عمومي فوق العاده موظف است دارايي سازمان را پس از انحلال كه با نظارت مرجع صدور پروانه به يكي از سازمانهاي مردم نهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين مي‌گردد، واگذار نمايد.

تبصره 2: تصفيه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت.

تبصره 3: هيأت تصفيه از بين خود يك نفر را به عنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد.

تبصره 4: مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه وثبت شركتها ارائه نمايد.

تبصره 5: مؤسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچ گونه برداشت و يا تخصيص از محل كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي به مؤسسه را ندارد و بعد از انحلال دارايي مؤسسه به سازمان بهزيستي كشور يا يكي از مؤسسات دولتي و يا مؤسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد..

ماده 41

چنانچه فعاليتهاي مندرج در اهداف اين اساسنامه نيازمند كسب مجوزخاص از ساير دستگاه هاي دولتي باشد، مؤسسه موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظراقدام نمايد.

ماده 42

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس آئين نامه مربوط به تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 43

اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 37 تبصره درجلسه مورخ 8/11/1394 مجمع عمومي فوق العاده به تصويب رسيد. .