ثبت نام
   
اساسنامه

باسمه تعالی

اساسنامه کانون همراهان مؤسسه شفا 


ماده 1- تعاریف:

1.1.کانون همراهان موسسه شفا ؛ مجموعه ای است متشکل از همراهان موسسه شفا که در گروه های کاری مختلف فعالیت می کنند. در این اساسنامه منظور ازکانون ؛"کانون همراهان موسسه شفا" است.

1.2.همراهان ؛ کلیه افرادی هستند که در دوره های آموزشی و توانمندسازی موسسه، شرکت داشته و دارند و به صورت داوطلبانه درکانون فعالیت می نمایند.

1.3.موسسه ؛ منظور  "موسسه شفا"است

1.4.مقطع ؛ به گروه های علمی موسسه(آتیه ساز، پژوهشگر، دانش پژوه،کارآفرین، توسعه ساز ، فن ورز وکارورز) گفته می شود.

1.5.دوره؛ به گروه های علمی موسسه از نظر سال ورود به موسسه گفته می شود (به عنوان مثال ،آتیه ساز دوره1،آتیه ساز دوره2، پژوهشگر دوره 1 و...)

 ماده 2- اهداف کانون:

اهداف کانون عبارتند از:

2.1.حفظ ارتباط بین همراهان

2.2.حفظ ارتباط همراهان با موسسه 

2.3.ارتقاء مهارت های شغلی و تخصصی همراهان مبتنی بر رشته تحصیلی

2.4.شکوفایی استعداد های نهفته همراهان 

2.5.غنی سازی اوقات فراغت همراهان به گونه ای مفید و موثر

2.6.اجرای پروژه های مختلف در قالب گروه های تحقیقاتی ، فنی _ مهندسی و اجرایی در جهت توسعه کشور

 ماده 3- گروه های کاری کانون

3.1.گروه تحقیق و پژوهش:

اين گروه به منظورانجام مطالعات وتحقیقات زیربنایی،کاربردی و توسعه ای در زمینه فناوری ها و علوم و فنون نوین درداخل یا خارج از کشور و نیز بررسی و تحقیق در راستای چگونگی انتقال و بومی سازی علوم و فنون در مناطق مختلف کشورتشکیل می شود.

 3.2.گروه اردوهای جهادی:

این گروه جهت حضور در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و به منظور اهداف زیر تشکیل می گردد؛

الف) کشف ظرفیت های ناشناخته موجود در حوزه کار و اشتغال ، در مناطق هدف

ب) ایجاد روحیه کارآفرینی و آموزش آن به جوانان با استعداد بومی مناطق هدف

ج) تقویت روحیه ایثار و کمک به هموطنان ،در جهت توسعه بیشتر مناطق هدف

 3.3.گروه طراحی و اجرای پروژههای صنعتی:

  اين گروه به منظور امور زیر تشکیل میشود:

الف) مشارکت در طراحی و اجرای پروژه های تعریف شده توسط اعضای گروه.

ب)مشارکت در طراحی و اجرای پروژه های تعریف شده توسط موسسه شفا.

ج) مشارکت در طراحی و اجرای پروژه هایی که توسط شرکت های صنعتی تعریف می شوند.

 3.4.گروه کار آفرینی:

 اين گروه به منظور انجام موارد زیرسازماندهی می شود:

الف) بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجادو توسعه کارآفرینی و اشتغال مولد در نواحی و مناطقی که به نحوی از انحاء، پتانسیلهای لازم را در زمینه های صنعتی ، کشاورزی ، دامداری ، باغداری و سایر زمینه هادارا می باشند.

ب)تهیه طرح های توجیهی و عملیاتی لازم و مناسب در راستای ایجاد اشتغال مولد و توسعه کارآفرینی اعم از فردی ، منطقه ای و خوشه ای بر اساس نتایج و مطالعات انجام شده

3.5.گروه آموزش های کاربردی:

این گروه به منظور انجام موارد زیرتشکیل می گردد:

الف) رفع نیازمندی های آموزشی مورد درخواست همراهان

ب)  رفع نیازهای آموزشی سایر گروه های کاری کانون


 ماده 4- ارکان کانون :

4.1.مجمع عمومی

4.2.شورای مرکزی

4.3.دبیرکانون

 ماده 5- مجمع عمومی:

مجمع عمومی از گردهمایی اعضاء کانون به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود و بالاترین مرجع تصمیم گیری درکانون است .

ماده 6- وظایف و اختیارات مجمع عمومی:

6.1.تصویب اساسنامه و تغییرات آن

6.2.انتخاب یا عزل اعضای شورای مرکزی کانون

6.3.انتخاب یا عزل بازرس

 6.4.تصویب برنامه های کلان کانون و تعیین اولویت ها

6.5.دریافت گزارش فعالیت سالانه شورای مرکزی کانون

6.6.نظارت بر فعالیت های شورای مرکزی کانون

تبصره -چنانچه اساسنامه اولیه و تغییرات بعدی به تایید مجمع عمومی رسید ، لیکن هیأت مدیره موسسه آن را تایید ننمود، جهت رفع موارد اختلاف به مجمع عمومی ارجاع می گردد.

 ماده 7- تشکیل جلسات مجمع عمومی

مجمع عمومی می تواند با رعایت ضوابط زیربه صورت حضوری و یا مجازی تشکیل شود.

7.1.اولین مجمع عمومی می بایست به صورت حضوری برگزار شود.

7.2.مجمع عمومی حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد.

7.3.جلسات حضوری مجمع عمومی با شرکت حداقل دو سوم اعضاء و مجامع مجازی با حضور چهار پنجم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

7.4.مدیرعامل موسسه یا نماینده ایشان ، بازرس کانون و اعضای شورای مرکزی کانون در زمان برگزاری مجمع مجازی، می بایست در محل موسسه حضور داشته باشند.

7.5.جلسات مجمع عمومی  بر اساس دعوت شورای مرکزی و یا با پیشنهاد یک سوم اعضاء به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

7.6.مصوبات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.

7.7.هیأت رئیسه جلسات مجمع عمومی شامل: رئیس، یک نفر ناظر و یک نفر منشی می باشد.

7.8.اعضاي هیأت رئیسه مجمع نمی توانند برای شورای مرکزی داوطلب شوند .

تبصره 1- در صورت عدم رسمیت جلسات حضوری مجمع عمومی، جلسه آتی حداکثر دو هفته بعد تشکیل می گردد. این جلسه با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت .چنانچه در نوبت دوم تعداد شرکت کنندگان به نصاب تعیین شده نرسد،جلسه سوم دو هفته بعد تشکیل می شود ، این جلسه با حضور هر تعداد ازاعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2- تاریخ تشکیل جلسات مجمع عمومی حداقل یک هفته قبل باید به اطلاع اعضاء رسانده شود.

تبصره 3- تصویب تغییرات اساسنامه با رأی دو سوم اعضاء امکان پذیر است . اعمال هر گونه تغییر در اساسنامه مصوب، باید در چارچوب سیاست های موسسه باشد.

 ماده 8- شورای مرکزی:

8.1.این شورا متشکل از 7 نفر عضو(ازهر مقطع آموزشی موسسه1 نفر به اضافه 2 نفر نماینده ازهیات مدیره موسسه) می باشد.

8.2.اعضای شورا از طریق انتخابات مجمع عمومی کانون برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

8.3.جلسات شورای مرکزی کانون بایدحداقل یکبار در ماه با حضور حداقل دوسوم از اعضای اصلی تشکیل شود ومصوبات آن با رأی دو سوم اعضاء معتبر است.

8.4.اعضای شورای مرکزی یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نمایند.

 تبصره1- چنانچه در یک مقطع ، داوطلبی وجودنداشته باشد و یا تعداد شرکت کنندگان آن مقطع ، به اندازه کافی نباشد ، به تشخیص هیات رئیسه مجمع ، ظرفیت داوطلبی آن مقطع ، به مقطع دیگری که شرکت کنندگان آن بیشتر باشد ، اعطا می گردد.

تبصره2-در صورت انصراف یا استیضاح هر یک ازاعضای شورای مرکزی نفر دوم هر یک از مقاطع که در مجمع عمومی رای آورده است به عنوان جایگزین انتخاب می گردد.در صورتیکه نفر دوم در آن مقطع انتخاب نشده باشد ،انحصاراً برای آن مقطع انتخابات برگزار می شود.

 ماده 9- تشکیل جلسات شورای مرکزی:

جلسات شورای مرکزی حداقل یک بار در ماه با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء (حضور حداقل یک نفر از نمایندگان هیأت مدیره موسسه الزامی است) تشکیل می شود و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضران معتبر است.

تبصره- کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون،سیاست ها و اولویت های موسسه باشد.

 ماده 10- وظایف و اختیارات شورای مرکزی:

10.1.برنامه ریزی به منظور اجرای مصوبات مجمع عمومي.

10.2.تصویب آیین نامه های داخلی کانون. 

10.3.تشکیل جلسات مجمع عمومی و تهیه دستور جلسات آن.

10.4.تدوین برنامه های سالانه و تنظیم تقویم فعالیت های کانون.

10.5.تشکیل و راه اندازی کارگروه های کاری کانون.

10.6.انتخاب دبیر کانون از بین اعضای شورای مرکزی.

10.7.پیش بینی بودجه سالانه مورد نیاز کانون و ارائه به هیأت مدیره موسسه جهت تصویب.

10.8.تنظیم گزارش عملکرد سالانه فعالیت ها و ارائه به مجمع عمومی.

تبصره- در صورت تخلف شورای مرکزی یا یکی ازاعضای آن در اجرای فعالیت خود، مجمع عمومی می تواند شورای مرکزی یا هر یک ازاعضاء را با درخواست یک دوماعضاء ، استیضاح نموده و با رأی حداقل دو سوم اعضای حاضر درجلسه ابقاء نماید.

 ماده 11- دبیرکانون :

11.1.اعضای شورای مرکزی در اولین جلسه، از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر، انتخاب می کنند.

11.2.دبیرنمی تواند از میان نمایندگان هیأت مدیره مؤسسه انتخاب شود.

11.3.دبیرکانون بالاترین مسئول اجرایی و سخنگوی کانون است و کلیه مکاتبات داخلی کانون به امضای وی رسمیت خواهد داشت.

11.4.مکاتبات بیرون سازمانی با پاراف دبیر و امضای مدیر عامل موسسه رسمیت خواهد داشت.

ماده 12- وظایف و اختیارات دبیر:

12.1.برنامه ریزی و اداره جلسات و تنظیم صورت جلسات شورای مرکزی.

12.2.مسئولیت در کلیه امور جاری کانون ازجمله انجام مکاتبات اداری.

12.3.پیگیری اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی.

12.4.تهیه و تدوین آیین نامه های کانون.

12.5.برگزاری انتخابات مجمع عمومی با تشکیل هیأت رئیسه مجمع.

ماده 13 - بودجه و اعتبارات

اعتبارمورد نیاز و هزینه های مترتب برفعالیت های کانون در بودجه سالانه کانون پیش بینی شده و پس از تصویب هیأت مدیره موسسه از محل اعتبارات موسسه تأمین می گردد.

ماده 14- مختصات اساسنامه :

 اين اساسنامه در 14 ماده و 8 تبصره، دردو نسخه با اعتبار واحد و بدون هیچگونه خط خوردگی و توضیحات غیر تایپی تنظیم گردیدکه در مورخه 18/1/1396 پس از تأیید وتصویب در مجمع عمومی کانون و هیأت مدیره موسسه اعتبار یافت