بومي سازي وگسترش علوم و فنون نوين

توجه به توسعه علوم و فنون نوين با محوريت توسعه فردي،از ديگر رسالت هاي مهم موسسه محسوب مي شود. ازجمله ويژگي هاي بارزاينگونه علوم و فنون، كاربردي بودن واثر گذاري آنهاست. از اين دو ويژگي مفاهيم زير مد نظر موسسه مي باشد:

تكنولوژي هاي بومي شونده

 فنون تحول آفرين

فناوري هاي ارزان و قابل تكثير

زمينه ساز بودن براي ساير صنايع

در كشور عزيزمان ايران محصولات متنوعي در قالب صنايع كارگاهي كوچك، خوشه هاي صنعتي و هنر هاي دستي و روستايي توليد مي شود كه متاسفانه توسعه و تكثير آنها به دليل عدم بهره برداري از علوم و فنون روز و نيزماشين آلات خاص و دانش فني مناسب،متوقف مانده است.

موسسه در نظر داردبرخي از صنايع كاربردي كه اثرگذاري محلي و يا منطقه اي خوبي دارند را شناسايي نموده و با انتخاب و آموزش مهندسين جوان ومستعد،آنها را به عنوان عاملاني در انتقال فناوري هاي مربوط تربيت نمايد ودر همين راستا با خريد تكنولوژي هاي مرتبط و مشابه از داخل و يا خارج كشور و نيزاعزام جوانان هدف به قطب هاي صنعتي مورد نظر،صنايع مذكور را تكثير پذير تر ،اشتغال زاترو تجاري تر نمايد و با اين روش،حلقه زنجيره توليد مربوطه را كامل كند.