موسسه حمایت از کار آفرینی و تربیت نیروی انسانی کار آمد شفا (شهید فریدون اختراعی) که به اختصار موسسه شفا نامیده می شود ،سازمانی است مردم نهاد و غیر دولتی،داوطلبانه و دارای شخصیت حقوقی مستقل که فعالیت های آن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و مجوز تاسیس آن در چارچوب اساسنامه مصوب، طی نامه شماره 131695مورخ 24/10/93،از معاونت امور سازمان های مردم نهاد وزارت کشور اخذ گردیده و با شماره 35857 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.
ساختار موسسه شفا هیات امنائی و دامنه فعالیت های فرا استانی  و در سطح استان های تهران ، قم است.