دوره های حضوری هر هفته در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در دو گروه عمومی و تخصصی تشکیل می شود.